Regulamin

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE W MUZEUM ILUZJI I NAUKI

§ 1 DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin wprowadza pojęcia, które definiowane są w następujący sposób:

a) Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady, tj. prawa i obowiązki nabywców Biletów za pośrednictwem Systemu "muzeumbialystok.tikecik.pl"

b) Bilet – bilet elektroniczny w formacie PDF uprawniający Klienta do wstępu do Muzeum.

c) Klient – osoba prawna lub fizyczna lub inny podmiot nabywający Bilety na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

d) muzeumbialystok.tikecik.pl – strona na której prowadzona jest sprzedaż Biletów do Muzeum.

e) Płatność – opłata za zakupione Bilety za pośrednictwem serwisów zewnętrznych operatorów

f) Muzeum- Muzeum Iluzji i Nauki mieszczące się przy ulicy Leśna 1, 16-010 Wasilków której właścicielem jest:

LEMO sp. z o.o.
ul. Warszawska 6, lok. 32
15-063 Białystok

NIP: 9662140199
REGON: 386346156

2. Regulamin ma zastosowanie przy sprzedaży Biletów w Systemie muzeumbialystok.tikecik.pl

3. Klient korzystający z Systemu Bilety akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia na zakup Biletów jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz jego akceptacją przez Klienta.

§ 2 ZAKUP BILETÓW NA STRONIE muzeumbialystok.tikecik.pl

1. Sprzedaż biletów odbywa się przez złożenie zamówienia poprzez przejście przez Klienta przez następujące etapy sprzedaży, konieczne dla zakupu biletu:

krok 1 – wybór daty zwiedzania

krok 2 - wybór godziny, rodzaju i ilości biletów,

krok 3 - przejście do kasy, wybór opcji dostarczenia i sposobu płatności,

krok 4 - podanie danych Klienta, które są wymagane do dokonania płatności,

krok 5 - akceptacja Regulaminu zakupu biletów, zawartego w nim regulaminu zwiedzania Muzeum i Polityki Prywatności,

krok 6 - złożenie i opłacenie zamówienia,

Krok 7 - otrzymanie biletów na podany adres e-mail po zaksięgowaniu wpłaty,

Krok 8 - w zależności od opcji odbioru biletów:
a/ wydruk biletu na drukarce i okazanie go obsłudze Muzeum
b/ okazanie biletu w formie elektronicznej obsłudze Muzeum

 
§ 3 PROCEDURA PŁATNOŚCI ZA BILET

1. Płatność za zamawiane Bilety następuje w trakcie składania zamówienia w wybrany przez Klienta sposób za pośrednictwem PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań NIP: 779-23-08-495

2. Wszelkie ewentualne i dodatkowe koszty związane z dokonywaniem płatności w wybrany przez Klienta sposób, ponosi Klient.

3. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.

4. Potwierdzenie przez Klienta wybranej metody płatności i jej dokonanie oznacza prawnie skutecznie zawartą umowę sprzedaży Biletu.

5. Dokonanie płatności przez Klienta celem realizacji zamówienia oznacza zawarcie umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)).

 

§ 4 DOSTARCZENIE ZAMÓWIONEGO BILETU

1. System muzeumbialystok.tikecik.pl przesyła bilet w formacie PDF, do samodzielnego wydrukowania/okazania, na adres poczty elektronicznej Klienta (podany w formularzu zamówienia).

2. Klient zobowiązuje się do zachowania przesłanych drogą elektroniczną Biletów w formacie pdf tylko do własnego użytku i nie kopiowania Biletów oraz nie udostępniania osobom postronnym.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego Biletu przez Klienta lub inne osoby, którym Klient udostępnił dane otrzymanego Biletu.

4. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zweryfikowania danych umieszczonych na dostarczonych Biletach z danymi wskazanymi przy składaniu zamówienia. W przypadku nieprawidłowych danych Klient winien postąpić zgodnie z zasadami procedury reklamacyjnej wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

5. Zastrzegamy prawo do anulowania zamówienia bądź odstąpienia do umowy w przypadku, gdy Użytkownik dokonał płatności w sposób sprzeczny z prawem lub niniejszym Regulaminem.

6. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Użytkownika. Błędną transakcją zostanie obciążony Użytkownik.

 

§ 5 FAKTURY

1. Podczas wypełniania formularza celem zakupu Biletów, istnieje możliwość otrzymania Faktury VAT. Faktura ta zostanie dostarczona Klientowi na zasadach i w terminach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).   Faktura VAT jest przesyłana w formie elektronicznej w formacie pdf na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w procesie rezerwacji Biletu.

 

§ 6 ZWROTY, REKLAMACJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

I. ZWROTY

1. Klientowi zawierającemu umowę na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

2. Zwroty Biletów realizowane są tylko w przypadku całkowitego zamknięcia Muzeum, lub okresowego ograniczenia zwiedzania. Które to przypadki uniemożliwią realizację zamówionej usługi zwiedzania.

3. Zamówione przez Klienta samodzielnie usługi kooperujących z Muzeum podmiotów są organizowane na własne ryzyko Klienta. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości skorzystania z tych usług.

4. W przypadku zwrotu Biletu, Muzeum będzie zobowiązane do zwrotu na rzecz Klienta ceny za Bilet w przypadku i w zakresie kwot otrzymanych na ten cel przez System muzeumbialystok.tikecik.pl.

5. Celem dokonania zwrotu Biletu należy wysłać wiadomość na adres poczty elektronicznej kontakt@muzeumiluzji.bialystok.pl podając informację o chęci zwrotu Biletu oraz numer rezerwacji. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu operatora pośredniczącego w płatności, środki pieniężne zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za Bilet, chyba że Klient wskaże inny numer rachunku bankowego w wiadomości elektronicznej zawierającej informację o chęci dokonania zwrotu Biletu.

 

II. REKLAMACJE

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu muzeumbialystok.tikecik.pl.

2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej potrzebę jej zgłoszenia. Do reklamacji należy dołączyć opis zaistniałej sytuacji.

3. Wszelkie reklamacje należy kierować na adresy wskazane w potwierdzeniu zamówienia lub na adres biuro@lemo24.pl

4. Termin składania reklamacji upływa w momencie rozpoczęcia godziny zwiedzania, którego reklamacja dotyczy.

5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpływu do Muzeum. Odpowiedź na reklamację jest udzielana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres wskazany przez Klienta lub Użytkownika.

6. Reklamacje dotyczące płatności realizowanych poprzez system operatora zewnętrznego, pośredniczącego w płatności są rozpatrywane przez Tego operatora. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z usług tego systemu.

 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownik i Klient winien sygnalizować Muzeum wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sytemu muzeumbialystok.tikecik.pl. System muzeumbialystok.tikecik.pl nie odpowiada za czasową niedostępność Systemu, która wynika z przyczyn technicznych lub z okoliczności, na które Muzeum nie ma wpływu i które znajdowały się poza kontrolą Muzeum. 
 
2. Właścicielem systemu muzeumbialystok.tikecik.pl w zakresie praw autorskich do oprogramowania jest firma EFFEKT, ul. Wólczańska 125, 90-521 Łódź, NIP: 728-185-29-21  prowadząca Serwis Tikecik.

3. Muzeum nie odpowiada za błędy w trakcie korzystania z muzeumbialystok.tikecik.pl wynikające z nieumiejętnego korzystania z muzeumbialystok.tikecik.pl przez Użytkownika. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta i Użytkownika z Systemu muzeumbialystok.tikecik.pl w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem.

4. Muzeum nie podnosi odpowiedzialności za dostarczenie Biletu na adres poczty elektronicznej lub wysłanie wiadomości z informacjami dotyczącymi zamówienia lub odwołanego zwiedzania na niewłaściwy adres poczty elektronicznej, jeśli dane zostały błędnie podane przez Użytkownika lub Klienta.

 

§ 7 UCZESTNICTWO W ZWIEDZANIU

1. Zasady uczestnictwa w ZWIEDZANIU określa Muzeum. Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminami, a w szczególności w poniższych kwestiach:

a) bezpieczeństwo – Muzeum ma prawo wyprosić Klienta co do którego istnieje podejrzenie: stanu trzeźwości czy też wnoszenia na teren Muzeum przedmiotów prawnie zabronionych: alkoholu, narkotyków, broni.

b) spóźnienia – Muzeum ma prawo ograniczyć lub odmówić wstępu na teren Muzeum osobom, który przybyły na Zwiedzanie po jego rozpoczęciu;

c) sprzęt rejestracji obrazu i dźwięku – w Muzeum,  obowiązuje całkowity zakaz promocji marek czy to przez wykonywanie zdjęć, czy też realizacji nagrań filmowych. Ponadto zabronione jest wykonywanie sesji komercyjnych i sprzedaż zdjęć i filmów wykonanych na terenie Muzeum. Realizacja takich nagrań i zdjęć wymaga uzyskania wcześniejszej zgody od Muzeum. Prosimy o kontakt: kontakt@muzeumiluzji.bialystok.pl

 

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych Muzeum, na które dokonywana jest rezerwacja oraz realizacji dostawy. Muzeum będzie uprawnione do przetwarzania danych osobowych Użytkownika do celów marketingowych związanych ze sprzedażą Biletów, tj. związanych z dostarczaniem newsletterów, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.

2. W wypadku, kiedy usługa elektroniczna wymaga podania przez Klienta określonych danych, Klient zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Klient.

3. Administratorem danych osobowym w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2001r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych jest firma LEMO sp. z o.o.
ul. Warszawska 6, lok. 32
15-063 Białystok

NIP: 9662140199
REGON: 386346156

4. Klient ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych i może zażądać usunięcia swoich danych osobowych przez Muzeum.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie www.muzeumiluzji.bialystok.pl oraz muzeumbialystok.tikecik.pl

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.

3. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu składania zamówienia.

4. W razie sporów z Użytkownikiem lub Klientem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest Sąd Rejonowy w Białymstoku.